Vent venligst...
Loading, please wait...

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt ikke andet skriftligt er aftalt
mellem FIFO Network ApS, Toldbodgade 51, 1253 København K og køber. FIFO Network ApS europæiske
distributionsnet kan medføre, at køber får tilsendt sine produkter fra et andet land end Danmark ledsaget
af en følgeseddel udstedt af FIFO Network ApS i dette land. Selv om følgesedlen skulle indeholde salgs-
og leveringsbetingelser, som afviger fra nærværende betingelser, skal de nærværende danske
betingelser alligevel gælde i forholdet mellem FIFO Network ApS og køber.

1.0 Tilbud, accept og ordrebekræftelse

1.1. Når intet andet er angivet, er et tilbud kun bindende for FIFO Network ApS, såfremt det accepteres
pr. omgående post inden 5 dage fra datostemplet på FIFO Network ApS tilbud.
1.2. Kunden accepterer at FIFO Network ApS forbeholder sig ret til at annullere en handel hvis der er op-
givet forkerte priser på hjemmesiden, da disse er automatisk beregnet.
1.2. FIFO Network ApS forbeholder sig ret til mellemsalg.
1.3. Såfremt ordrebekræftelse afviger fra købers ordre ved tillæg, indskrænkning, eller forbehold,
og køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal denne inden 8 dage meddele dette til FIFO Network
ApS. I modsat fald gælder alene FIFO Network ApS ordrebekræftelse.
1.4. Ved førstegangskøb accepterer kunden automatisk fremover at modtage FIFO Network’s nyhedsbrev.
Kunden kan til enhver tid afmelde modtagelse af nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til
enews@fifonetwork.com med emneteksten ”Afmeld nyhedsbrev”.
1.5. Udstilling på vores netbutik ikke er et tilbud, men en opfordring til at gøre tilbud, og der først er ind-
gået en bindende aftale når kunden modtager en ordrebekræftelse.

2.0 Forbehold vedrørende varer som ikke er på lager

2.1. Når intet andet er angivet, er et tilbud fra FIFO Network ApS vedrørende varer, som ikke findes på
eget lager, afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende vare, og ethvert tilbud
er afgivet med forbehold for ændrede bestemmelser for ind eller udførsel af varer. Såfremt disse
forbehold aktualiseres, er FIFO Network ApS berettiget til at tilbagekalde det afgivne tilbud, uden at dette
berettiger tilbudsmodtageren til at rejse krav af nogen art.
2.2. Det om tilbuddet anførte gælder tilsvarende om ordrer accepteret af FIFO Network ApS.

3.0 Konfiguration

3.1. På anmodning kan FIFO Network ApS tilbyde køber konfigurationsydelser i overensstemmelse med
gældende priser og producents retningslinier. Konfigurationsydelser, som udføres efter købers
anvisninger eller specifikationer, og som ikke er i overensstemmelse med producents retningslinier,
udføres alene på købers ansvar. FIFO Network ApS giver ikke nogen separat garanti for konfigurerede
produkter, og tilbyder således kun den garanti, som producent yder på det oprindelige produkt. For visse
installationer af softwareprogrammer vil det være nødvendigt at kende detaljer om
slutbrugeren for at kunne overholde licenser.

4.0 Risikoens overgang

4.1. Varerne leveres ab FIFO Network ApS lager. Risikoen for varerne overgår ved købers modtagelse af
varerne. Ved transport med FIFO Network ApS fragtfører overgår risikoen for varerne ved købers
modtagelse på bestemmelsesstedet, da FIFO Network ApS sørger for forsikring af transporten. Ved
købers afhentning af varerne på FIFO Network ApS lager, eller ved transport med købers egen fragtfører,
sker risikoens overgang ved modtagelsen af varerne på FIFO Network ApS lager.
5.0 Leveringstid og forsinkelse
5.1. Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt ansat og angivet omtrentligt.
5.2. FIFO Network ApS er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, såfremt
overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som FIFO Network ApS ikke er herre over, jfr.
nedenfor om force majeure.
5.3. Med forbehold af 5.2. er køber i tilfælde af væsentlig overskridelse af den angivne, respektive
specificerede, leveringstermin berettiget til at hæve købet, men forsinket levering berettiger ikke køber til
erstatning for hverken direkte eller indirekte tab, uanset årsagen, herunder uagtsomhed, hertil.

6.0 Force majeure

6.1. FIFO Network ApS er berettiget til at annullere ordrer overfor køber eller udskyde disses
effektuering, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering,
der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som FIFO Network ApS ikke er herre over, såsom oprør,
uroligheder, krig, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler,
vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i
produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning.
Samtlige købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af
annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod
FIFO Network ApS.

7.0 Reklamation m.v.

7.1. Produkterne leveres med de garantier, som producent tilbyder FIFO Network ApS. Køber kan ikke
påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor FIFO Network ApS.
7.2. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelsen. Reklamationer må fremsættes
skriftligt inden 7 dage fra modtagelsen. For så vidt angår skjulte fejl udvides reklamationsfristen til 3
måneder.
7.3. Har køber ikke, inden 3 måneder efter genstandens overgivelse til ham, meddelt FIFO Network ApS,
at han vil påberåbe sig en mangel, kan han ikke senere gøre den gældende, med mindre FIFO Network
ApS har påtaget sig at indestå for genstanden i længere tid eller har handlet svigagtigt.

8.0 Mangler

8.1. FIFO Network ApS påtager sig i en periode af 3 måneder fra varens afsendelse at udskifte eller
reparere dele, der er behæftet med fabrikationsfejl forudsat at:
1. Køber reklamerer rettidigt.
2. Mangelfulde varer returneres af køber til FIFO Network ApS.
3. FIFO Network ApS efter foretaget undersøgelse finder det godtgjort, at forefundne mangler skyldes fejl
i materiale eller udførelse, og ikke begrundes i forkert behandling eller opbevaring, vanrøgt, installation,
reparation eller ændringer foretaget af køber, eller er begrundet i hændelige begivenheder.
8.2. Bortset fra forhold som er omfattet af 8.1., er FIFO Network ApS ikke ansvarlig for mangler ved det
leverede, uanset årsagen, herunder uagtsomhed, hertil. Det bemærkes særskilt, at
8.1. ikke omfatter programmel, og FIFO Network ApS kan ikke gøres ansvarlig for fejl vedrørende leveret
programmel.
8.3. Såfremt FIFO Network ApS ikke foretager omlevering eller reparation, og forudsat, at FIFO Network
ApS er forpligtet til at svare erstatning efter dansk ret, begrænses erstatningen til et beløb
svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen ved det leverede, og den kan maksimalt andrage
den aftalte købesum.
8.4. FIFO Network ApS er i intet tilfælde, der direkte eller indirekte refererer sig til det leverede, dettes
brug eller FIFO Network ApS ydelser i øvrigt, ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab,
forgæves omkostninger, skade på person, ejendom eller andre følgeskader, herunder tab eller
forvanskning af data. FIFO Network ApS hæfter således aldrig for driftstab, avancestab eller andet
indirekte tab.
8.5. FIFO Network ApS er ikke ansvarlig for mangler ved det leverede, som skyldes fejl eller
forsømmelser hos FIFO Network ApS leverandører eller i øvrigt er begrundet i leverandørs forhold.
I det omfang FIFO Network ApS måtte have berettiget krav hos en leverandør, transporterer FIFO
Network ApS herved dette krav til køber, således at køber er forpligtet til at rette sit krav direkte mod
leverandør.
8.6. For så vidt angår produkter, der sælges med brugsvejledning, henvises i øvrigt til sådanne
særskilte forpligtelser angående udskiftning/reparation.
8.7. Ovennævnte begrænsning i et erstatningsbeløb skal gælde, uanset hvorledes erstatningskravet
begrundes eller formuleres, og gælder således også krav, der begrundes med forsømmelighed eller
uagtsomhed.
8.8. FIFO Network ApS skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for skader, der skyldes, at
køber har undladt at opfylde de forpligtelser, der påhviler ham. FIFO Network ApS skal ej heller være
ansvarlig for nogen indirekte skade eller følgeskade, herunder driftstab, forudsete besparelser eller for
noget andet krav rejst af tredjemand mod køber, selvom FIFO Network ApS
er blevet gjort opmærksom på sådanne skader, driftstab eller krav.
8.9. FIFO Network ApS indestår ikke for, at de leverede produkter vil fungere fejlfrit eller uden
driftsstop, eller at alle evt. programmelfejl vil blive rettet.

9.0 Produktansvar

9.1. FIFO Network ApS er kun ansvarlig for personskade forvoldt af de leverede produkter, såfremt det
dokumenteres, at den opståede skade skyldes uagtsomhed udvist af FIFO Network ApS.
9.2. FIFO Network ApS er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre.
9.3. FIFO Network ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller nogen anden form
for indirekte tab.
9.4. I den udstrækning FIFO Network ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er FIFO
Network ApS køber forpligtet til at holde FIFO Network ApS skadesløs i samme omfang, som FIFO
Network ApS ansvar er begrænset efter de tre forudgående punkter. Køber er pligtig til at lade sig
sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarssagen mod FIFO Network ApS.
9.5. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til
ovenstående, skal denne part straks underrette den anden herom.

10.0 Priser

10.1. De angivne priser er inklusive emballage og told, men eksklusive moms og andre evt. afgifter.
10.2. Priser, kampagner og andre oplysninger hos FIFO Network ApS gælder kun for ordrer til levering i
Danmark. ( eksklusiv Færøerne og Grønland )
10.3. Medmindre andet er aftalt, betaler køber fragt fra leveringsstedet samt ekspeditionsgebyr.
10.4. FIFO Network ApS er berettiget til på leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med
ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt- og forsikringssatser eller andre forhold, som ligger
udenfor FIFO Network ApS kontrol og indflydelse.
10.5. Forøges FIFO Network ApS omkostninger som følge af købers forhold, kan FIFO Network ApS
kræve godtgørelse herfor.

11.0 Betaling

11.1. Betaler køber ikke rettidigt, tilskriver FIFO Network ApS renter fra fakturaens forfaldsdato. Renten
beregnes på betalingstidspunktet med 24% p.a. Rentefakturaen udskrives en gang pr. måned. I tillæg
kan FIFO Network ApS kræve godtgørelse for rykkergebyrer, inkassogebyrer og andre udgifter knyttet til
inddrivelsen af købesummen. Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om køber reklamerer om fejl
eller mangler, alternativt skal køber deponere købesummen i tilfælde af, at der påberåbes fejl eller
mangler. Køber er under alle omstændigheder forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen,
som ikke er behæftet med fejl eller mangler.
11.2. Aftalte rabatter ydes kun, såfremt betaling indgår rettidigt.

12.0 Returnering

12.1. Der er ingen fortrydelsesret på indkøb og som hovedregel kan indkøbte produkter ikke returneres.
I den udstrækning FIFO Network kan være behjælpelige med at tilbage købe produkter vil vi naturligvis
gerne det, og returnering vil da kunne ske efter forud indgået skriftlig aftale. Det forudsætter at produkt
er i original uåbnet emballage og i salgbar stand. FIFO Network vil i de tilfælde vurdere hver produkt
særskilt, men fælles er, at der foretages fradrag i tilbagekøbspris på minimum 15% af den pris der på
tilbagekøbstids punktet er lavest mellem den oprindelige indkøbspris og dagsprisen, som krediteringen
tager udgangspunkt i. Gebyrets størrelse vil dog altid andrage min. kr. 250,-
Kontakt altid FIFO Network ApS før afsendelse for aftale om forsendelse, kreditering osv.

13.0 Ejendomsforbehold

13.1. FIFO Network ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling har fundet sted.
13.2. FIFO Network ApS kan forlange, at køber forsikrer det solgte hos anerkendt forsikringsselskab og
med dækning og vilkår, som godkendes af FIFO Network ApS.

14.0 Adressatens hæftelse

14.1. Såfremt et tilbud eller en leverance fra FIFO Network ApS er stilet til en fysisk person, er FIFO
Network ApS berettiget til at betragte vedkommende person som ansvarlig debitor, uanset om
vedkommende måtte drive virksomhed i selskabsform.

15.0 Købers annullering af ordren

15.1. For visse varegrupper har køber mulighed for på særlige vilkår og mod betaling af et særligt gebyr
at annullere en ordre eller udskyde leveringstiden herfor, såfremt skriftlig aftale herom på forhånd er
indgået med FIFO Network ApS.

16.0 Kataloger, beskrivelser m.v.

16.1. Enhver oplysning - uanset om den hidrører fra FIFO Network ApS eller en af dettes
forretningsforbindelser - angående vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i katalog, beskrivelse,
prospekt, annonce m.v. er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, der
udtrykkeligt henvises til dem i tilbud og/eller ordrebekræftelse.
16.2. For produkter, der ifølge deres art kræver særlig dokumentation med henblik på montage,
tilslutning, drift og/eller vedligeholdelse, vil FIFO Network ApS uden beregning forsyne køber med sådan
dokumentation senest samtidig med produktets levering. FIFO Network ApS forbeholder sig ret til at
foreskrive, at sådan dokumentation behandles konfidentielt.
16.3. Specifikke krav fra køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftede af FIFO Network ApS.

17.0 Købers økonomiske forhold

17.1. Såfremt købers økonomiske forhold efter FIFO Network ApS opfattelse ikke berettiger de fast satte
betalingsbetingelser, eller såfremtkøber ikke overholder betalingsbetingelser vedrørende tidligere
leverancer, er FIFO Network ApS berettiget til at annullere ikke effektuerede ordrer, medmindre køber
straks, efter skriftligt at være anmodet derom, betaler for alle tidligere leverede varer og forudbetaler
endnu ikke effektuerede ordrer.

18.0 Patent- og licensrettigheder

18.1. FIFO Network ApS salg af dele, komponenter og/eller materialer giver ikke køber eller købers
kunde ret til licens vedrørende noget patent eller eneret, der vedrører nogen kombination, maskine eller
proces, i hvilken de solgte dele, komponenter og/eller materialer anvendes eller måtte anvendes.

19.0 Patent og ophavsret

19.1. Såfremt der overfor køber rejses krav med henvisning til at produkter, som er leveret af
FIFO Network ApS i henhold til nærværende, indebærer en direkte krænkelse af et dansk patent eller
ophavsret, påtager FIFO Network ApS sig at holde køber skadesløs for erstatningskrav pålagt køber i
henhold til dom eller forlig, samt for evt. sagsomkostninger, men dog kun såfremt følgende betingelser er
opfyldt:
1. at køber omgående og skriftligt underretter FIFO Network ApS om sagen, og
2. at FIFO Network ApS alene har kontrollen med sagens førelse og alle forhandlinger
om sagens afgørelse eller forlig,
3. at køber er indforstået med, at FIFO Network ApS efter eget valg og på egen bekostning
enten opnår ret for køber til fortsat at anvende de leverede produkter, eller ændrer eller udskifter
samme, således at de ikke længere medfører en krænkelse. Er ingen af disse muligheder gennemførlige
på vilkår, som efter FIFO Network ApS opfattelse er rimelige, er køber indforstået med at returnere
produkterne efter skriftlig anmodning fra FIFO Network ApS. FIFO Network ApS vil yde køber en
godtgørelse for de returnerede produkter svarende til disses nedskrevne værdi. Denne nedskrivning sker
med lige store beløb hvert år af produkternes levetid, således som denne til enhver tid er fastsat af FIFO
Network ApS.
19.2. FIFO Network ApS kan ikke ifalde noget ansvar, såfremt produkterne er udformet efter købers
specifikationer, eller såfremt krænkelsen ikke direkte kan tilskrives de leverede produkter, men købers
specielle anvendelse heraf, herunder tilføjelse til eller ændringer i produkterne i forhold til det leverede,
eller produkternes kombination eller fællesanvendelse med andre produkter.
19.3. FIFO Network ApS påtager sig endvidere intet ansvar for handlinger, der finder sted efter købers
kendskab til den mulige krænkelse, medmindre FIFO Network ApS udtrykkeligt og skriftligt samtykker til
sådan fortsat krænkelse.
19.4. Ethvert yderligere ansvar for FIFO Network ApS, er udelukket, og FIFO Network ApS kan i
særdeleshed ikke gøres ansvarlig for følgeskader.

20.0 Information til købers kunde

20.1. Køber forpligter sig til at informere sine kunder om de vilkår i denne aftale, som får eller vil få
betydning for deres køb, anvendelse eller disposition over produktet, herunder patent og
ophavsrettigheder og eventuelle garantier givet af producent.
20.2. Brugen af produkterne kan være underlagt restriktioner med hensyn til anvendelse i f.eks.
kernekraftanlæg o. lign. Køber forpligter sig til at indhente nærmere oplysninger fra FIFO Network ApS
såfremt varerne skal benyttes til andet end kommerciel eller privat anvendelse.

21.0 Delvis ugyldighed

21.1. Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende aftale kendes ugyldige, ulovlige eller
uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed og gennemførlighed
påvirkes eller forringes deraf.

22.0 Forældelse af krav

22.1. Intet krav, uanset dets art eller begrundelse, som opstår i forbindelse med nærværende leverance,
kan rejses af nogen af parterne mere end to år efter, at årsagen til kravet er opstået, eller - i tilfælde af
manglende betaling - mere end 2 år efter datoen for den sidste betaling.

23.0 Fravigelse

23.1. Ovenstående salgs- og leveringsbetingelser kan kun fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale
parterne imellem.

24.0 Tvister

24.1. Retsforhold ifølge nærværende med tilhørende bilag og disses fortolkning afgøres efter dansk ret.

 

Særlige betingelser vedr. Hosting

25.1 Abonnement:

Det forudsættes, at kunden er myndig for at tegne abonnement hos FIFO Network ApS.
Abonnementer forudfaktureres årligt og kan til enhver tid opsiges skriftligt med en måneds varsel til
udløbet af en abonnementsperiode, hvorefter FIFO Network ApS fremsender en bekræftelse. Abonnementet løber
fra aftalens tegning og 12 måneder frem og forlænges automatisk hver 12. måned.
Fejlbestilte abonnementer vil ikke blive tilbagebetalt.
Ønsker FIFO Network ApS at opsige et abonnement, kan dette ske med 30 dages skriftlig varsel.
Ved brud på forretningsbetingelserne kan FIFO Network ApS uden varsel og med øjebliklig virkning opsige og lukke et abonnement. Ønsker FIFO Network ApS at opsige et abonnement uden forudgående brud på forretningsbetingelserne, vil restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales til kunden.
Gene af andre abonnenter og overtrædelse af forretningsbetingelser vil blive betragtet som brud på betingelserne og kan til enhver tid medføre lukning samt opsigelse af et abonnement.
FIFO Network ApS er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug.
Webhoteller kan til enhver tid ændres til et større eller mindre abonnement uden gebyr for op-/ nedgradering
medmindre andet er aftalt.
Det påviler kunden selv at holde FIFO Network ApS løbende informeret om bopæl samt yderligere kontaktinformation
til brug ved fakturering, opdatering eller generel henvendelse.

25.2 Diskplads & Trafik:
 
Hensigten med FIFO Network ApS's webhoteller er ikke at fungere som en ekstern harddisk eller FTP-arkiv
for lagring af data filer som zip, mp3, mpeg, avi, jpg og lign. men som en fremvisnings-/ butiksplads for
forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have store filarkiver liggende til fri download.
FIFO Network ApS tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den
danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller kontroversielt materiale som absolut ikke må
forefindes på FIFO Network ApS's webservere. FIFO Network ApS er altid suveræne i definitionen af begrebet
"kontroversielt materiale".
Hos FIFO Network ApS er der normalt fri trafik, dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra
FIFO Network ApS's webhotel.

25.3 Mail & Exchange:
 
Mail-/Exchange abonnementer er underlagt de normale forretningsregler mht. abonnement. Dvs. lagring af data,
abonnementets løbetid/opsigelse samt ansvar m.m.
Det er ikke tilladt at benytte mail-/Exchange abonnementer til udsendelse af SPAM. Ethvert brud på denne
regel vil medføre øjeblikkelig lukning af abonnement samt tilhørende services. FIFO Network ApS kan
efterfølgende kræve erstatning svarende til de udgifter FIFO Network ApS måtte pådrage sig af evt. følgeskade
eller sagsanlæg.
Ethvert abonnement med adgang til FIFO Network ApS mailservice er underlagt regel ang. SPAM.
Exchange abonnement v. FIFO Network ApS medfører erhvervelse af Microsoft Outlook licens. Denne licens er
eksklusivt betinget af Exhange-abonnement hos FIFO Network ApS og må ikke benyttes i andre sammenhænge. Ved
ophør af Exchange abonnement hos FIFO Network ApS, forpligter kunden sig til at afinstallere fremsendt/downloadet
Outlook klient fra FIFO Network ApS.

25.4 Scripts & Programmer:
 
Ved webhoteller med egen CGI, ASP, PHP eller .NET adgang vil FIFO Network ApS løbende vurdere funktionen af
scripts/programmer, som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan
FIFO Network ApS til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog normalt foregå i samråd med
ophavsmanden.

25.5 Ansvar:
 
Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det på FIFO Network ApS's servere lagrede materiale følger den
danske lovgivning samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet.
FIFO Network ApS fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for
direkte/indirekte tab. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, force
majeure eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos
FIFO Network ApS.

25.6 Ændring af forretningsbetingelser:
 
FIFO Network ApS forbeholder sig ret til løbende at ændre de gældende forretningsbetingelser. Ændringer i
forretningsbetingelserne vil blive offentliggjort på FIFO Network ApS´s hjemmeside.

Særlige betingelser vedr. køb af domæne

26.1 Domæneregistrering - .dk:
 
Ved domænebestilling erklærer registranten, at domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller
varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning.
FIFO Network ApS foretager bestilling af domæner umiddelbart efter registreret indbetaling. Domæner vil blive
bestilt hurtigst muligt hos DK Hostmaster A/S - typisk samme dag, som betalingen har fundet sted.
Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke
FIFO Network ApS allerede har afgivet bestilling til DK-hostmaster. Dette er ikke gældende, hvis FIFO
Network ApS har foretaget fejlen - her vil registreringsgebyret udlignes med køb af det korrekte domæne.
I øvrigt erklærer domæneregistrant sig indforstået med gældende regler for .dk registrering iflg. DIFO's regelsæt.
Se evt. www.difo.dk

26.2 Årligt gebyr - .dk:
 
Til dækning af DK Hostmasters omkostninger betaler registranten en årsafgift på kr. 60,- ekskl. moms, der
opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret hos FIFO Network ApS.
Registranten har pligt til senest 3 måneder efter registrering at meddele DK Hostmaster A/S, hvilken gyldig
e-mail-konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Betaling af årsafgift skal foregå via PBS
eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK Hostmaster A/S. Betalt årsafgift giver registranten ret til
løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af
navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger.
Første årsafgift er betalt forud gennem registreringsgebyret til FIFO Network ApS.
Der henvises i øvrigt til DIFO's gældende regler for domæneregistrering på adressen: www.difo.dk
Manglende betaling af årsgebyr medfører sletning af domænenavn.

26.3 Domæneregistrering - .com .net .org .biz .info .as .nu .eu:
 
FIFO Network ApS registrerer følgende ikke danske domæner: .com .net .org .biz .info .as .nu .eu.
Ved domænebestilling erklærer registranten sig indforstået med, at brug af domænenavnet ikke krænker
tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning.
FIFO Network ApS foretager bestilling af domæner umiddelbart efter registreret indbetaling. Domæner vil
blive bestilt hurtigst muligt hos FIFO Network ApS's int. leverandør - typisk samme dag som betalingen
har fundet sted.
Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis
ikke FIFO Network ApS allerede har afgivet bestilling til int. leverandør. Dette er ikke gældende, hvis
FIFO Network ApS har foretaget fejlen - her vil registreringsgebyret udlignes med køb af det korrekte domæne.
I øvrigt er registranten underlagt gældende int. regler ifølge ICANN samt underliggende registreringsinstanser.
Årligt opretholdelsesgebyr betales gennem FIFO Network ApS.
Manglende betaling af årsgebyr medfører sletning af domænenavn.

26.4 Særligt for Æ, Ø og Å domæner:
 
FIFO Network ApS registrerer .dk, .com, .net og .org domæner indeholdende æ,ø og å samt andre specialtegn
under gældende regler fra DK Hostmaster / ICANN / Verisign, samt underliggende registreringsinstanser.
Disse domæner kan ikke idriftsættes fuldt ud endnu, og FIFO Network ApS kan ikke garantere en dato for
fuld idriftsætning.
Se mere info om Æ, Ø og Å for .DK domæner her.
Se mere info om Æ, Ø og Å for .COM . NET & .ORG domæner her.
 
Særlige betingelser vedr. ShopSystem og Betalingsmodul

Enhver anvendelse af FIFO Network ApS Shopsystem eller FIFO Network ApS Betalingsmodul sker på de til enhver
tid gældende vilkår i henhold til de generelle forretningsbetingelser, som abonnenten har accepteret ved
tegning af abonnementsaftale med FIFO Network ApS.

27.1 Ansvar & Drift:
 
FIFO Network ApS er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af
forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med
betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller
anden lignede følgeskade i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner
i systemet, uanset om FIFO Network ApS har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om
FIFO Network ApS kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.
FIFO Network ApS er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lovforskrifter
myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand,
røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade.
Dette gælder, selv om FIFO Network ApS er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af
FIFO Network ApS´s funktioner.
FIFO Network ApS tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. FIFO Network ApS
er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

27.2 Vedr. kortbetaling:
 
FIFO Network ApS Betalingsmodul er udviklet med henblik på at kunne udføre transaktioner via Internet. Systemet
er certificeret af PBS og drives på PSIP Gateway Server, som opfylder de sikkerheds- og krypteringskrav,
PBS stiller til drift af betalingswebhoteller. (se eventuelt PBS's hjemmeside: www.betaling.dk).
Det forudsættes, at abonnenten tegner en indløsningsaftale med PBS for at benytte kortbetaling i forbindelse
med betalingsmodul og shopsystemet.

27.3 Særligt for ShopSystem:
 
Butiksindehaveren har pligt til at angive relevante oplysninger som navn, adresse, registreringsnumre
samt telefonnummer og e-mailadresse i butikken.
Butiksindehaveren er i enhver henseende ansvarlig for, at butikken overholder gældende love og regler,
herunder skatte- og afgiftsmæssige regler, regnskabs- og bogføringsmæssige regler, samt regler om
forbrugerbeskyttelse og registerforskrifter.
Butiksindehaveren er forpligtet til at skadesløsholde FIFO Network ApS for eventuelle krav, der måtte
blive rettet mod FIFO Network ApS som følge af brugerens forhold og driften af butikken.

27.4 Særligt for Betalingsmodul:
 
Abonnenter på FIFO Network ApS Betalingsmodul er selv ansvarlige for integrering af modulet på pågældendes
hjemmeside, hvis ikke andet er aftalt med FIFO Network ApS. Betalingsmodulet understøtter transaktioner
for følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort, Visa, Eurocard og Mastercard, betinget at
betalingsmodtageren har indgået en indløsningsaftale med PBS om modtagelse af disse. Aftalen omfatter
ikke drift af webhotel eller køb af domæner.

Særligt for Design og programmering

28.1 Design og programmering:
 
Alle webdesign og programmeringsopgaver udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. FIFO
Network ApS kan dog aldrig drages til ansvar overfor kundens eventuelle direkte eller indirekte tab som
følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog ikke uden FIFO
Network ApS´s accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug.
Særligt for serverhosting / serverleje

28.1 Abonnement:
 
Serverabonnementer er underlagt FIFO Network ApS's normale forretningsregler dog med undtagelse af
løbetiden/opsigelse. Løbetiden er 3 md. og forud faktureres for alle serverabonnementer, hvis ikke andet
er aftalt. Opsigelse skal ske skrifteligt senest en måned før udløb af igangværende 3 md. periode.
Der tegnes normalt særskilt kontrakt på alle serverabonnementer. Hvis ikke dette er tilfældet, er FIFO
Network ApS's normale forretningsregler gældende.

28.2 Ansvar & drift:
 
Det er kundens eget ansvar at lovligheden af det på serverne lagrede materiale, følger den danske
lovgivning samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet.
FIFO Network ApS fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form
for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang,
force majeure eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre
forhold hos FIFO Network ApS.
Ved serverleje er det FIFO Network ApS's ansvar, at hardware er funktionsdygtigt. Påbegyndelse af
fejlretning tilstræbes igangsat, så snart FIFO Network ApS er bekendt med fejlen.
Ved softwarefejl er det normalt kunden selv, der forestår fejlretning, med mindre andet er skriftligt aftalt.
FIFO Network ApS kan bistå ved fejlretning af software eller foretage dette egenhændigt efter aftale.
Løbende opdatering af hardware/software aftales ved kontraktindgåelse med FIFO Network ApS.

28.3 Backup:
 
Backup af dedikerede servere skal aftales separat med FIFO Network ApS.
Normalt tages der ikke backup af kundeservere, med mindre andet er aftalt skriftligt.

28.4 Licensering:
 
Det er kundens eget ansvar, at det på serverne installerede/lagrede software er fuldt licenseret og følger
producenternes licensregler, hvis ikke andet er skriftligt aftalt med FIFO Network ApS.
For visse serverabonnementer er det FIFO Network ApS, der forestår licensering af hele/dele af den
installerede/lagrede software. I sådanne tilfælde vil kunden blive gjort opmærksom på dette forhold ved
kontraktindgåelse med FIFO Network ApS.
Ved ophør af serverparkabonnement hos FIFO Network ApS, påhviler det kunden selv at afinstallere evt. lejet
software, som er licenseret gennem FIFO Network ApS, inden serveren fysisk forlader FIFO Network ApS's
lokationer. Sådan software må ikke benyttes udenfor FIFO Network ApS's lokationer og i modsat fald vil
kunden på ubestemt tid være erstatningspilgtig til FIFO Network ApS og/eller producenten.
Ved evt. sagsanlæg/krav fra producent mod FIFO Network ApS kan tilsvarende erstatning kræves fra kunden.
 
Særligt for søgeoptimering og relaterede produkter

29.1 Abonnement:
 
Søgeoptimeringsprodukter er abonnements-mæssigt underlagt FIFO Network ApS's normale forretningsregler.

29.2 Formål:
 
Formålet med FIFO Network ApS SEO system eller andre søgeoptimeringsprodukter, er at lave velfungerende og
lovlig søgeoptimering og derved opnå en mere brugervenlig hjemmeside, samt at have mulighed for at bliver
fundet på søgemaskinerne.

Med dette menes der, at div. retningslinier jf. Google, MSN m.m. skal overholdes ved brugen af SEO systemet
eller andre søgeoptimeringsprodukter fra FIFO Network ApS.

29.3 Retningslinier:
 
- søgeoptimering må ikke benyttes til at lave dublet sider. Dvs. sider der kun har til formål at give
  søgemaskiner en ekstra indgang hvor alt er tilrettet søgemaskinerne.

- de sider der oprettes vie SEO systemet skal være at finde via den oprindelige hjemmeside. Med andre ord
  skal der være aktive links mellem SEO sider og den oprindelige hjemmeside.

- Hver SEO side skal indholdsmæssigt og funktionsmæssigt være unik. Spørgsmålet "Hjælper teksten den besøgende?"
  skal altid kunne besvares med et "ja".

- der må ikke benyttes metoder til at skjule tekst på SEO siderne, så der skelnes mellem det resultat en
  søgemaskine ser, kontra det en bruger får at se.

- det er ikke tilladt at benytte "active scripting", eks. Java til automatisk at "redirecte" brugere væk
  fra SEO sider, til en side i det oprindelige system, eller en helt anden side.

- det er ikke tilladt at lave søgeoptimerede sider af misledende karakter. Dvs. at det indhold der leveres
  på en SEO side, skal svare til det indhold der generelt er i den oprindelige hjemmeside.

29.4 Dataejerskab:
 
Ved leje af et søgeoptimeringsprodukt hos FIFO Network ApS, genereres der søgeoptimerede sider, der
indholdsmæssigt supplerer de oprindelige hjemmesider. Da der er tale om sider der er genereret af et FIFO
Network ApS CMS system, med beskyttet kildekode, forbliver ejerskabet af disse sider hos FIFO Network ApS.
Disse er lagret hos FIFO Network ApS i den periode hvor abonnementet opretholdes. Ved opsigelse eller lukning
af et sådanne abonnement, slettes disse sider fra FIFO Network ApS's systemer og det vil ikke være muligt at
reetablere indholdet senere. Det er derfor vigtigt at kunder selv sørger for at kopiere evt. tekst m.m.
inden disse sider slettes.

29.5 Ansvar og drift:
 
Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det lagrede materiale i søgeoptimeringssiderne m.m., følger den
danske lovgivning, samt overholder skrevne regler omkring internettet.

Det er kunden eget ansvar, at brugen og indholdet af søgeoptimeringsprodukter fra FIFO Network ApS, overholder
søgemaskinernes skrevne regler.

Det er kundens eget ansvar at overholde FIFO Network ApS's forretningsregler. Ethvert brud på disse vil blive
betragtet som misbrug og medføre øjeblikkelig lukning af abonnement, uden mulighed for tilbagebetaling af
forudbetalt leje.
FIFO Network ApS er ikke ansvarlig for kunders placeringer i div. søgemaskiner, ved brugen af FIFO
Network ApS's søgeoptimeringsprodukter. Søgemaskinerne har div. regler, algoritmer hvormed de finder de
mest relevante sider efter en søgning. Disse regler ændres fra tid til anden og det kan have omfattende
konsekvenser for placeringer i søgemaskinerne. FIFO Network ApS bestræber sig på at holde
søgeoptimeringsprodukterne opdaterede, i takt med disse ændringer. Det kan i ekstreme tilfælde betyde at der
skal laves om i SEO modulets funktionalitet og opbygning.

FIFO Network ApS er ikke ansvarlig for evt. "blacklisting" af en kundes hjemmeside eller søgeoptimeringssider,
ved tilsidesættelse af div. regler.

 

Særlige betingelser vedr. Internet

31. Definitioner:
 
31.1. “Bestilling” betyder enhver bestilling af et eller flere produkter, ydelser eller services hos FIFO Network ApS som beskrevet i de tilhørende servicebilag eller ordreformular, der er modtaget fra Kunden eller en Kunde Site og godkendt af FIFO Network ApS.

31.2. “Generelle forretningsbetingelser” betyder disse generelle forretningsbetingelser for FIFO Network ApS Services.

31.3. “Aftaleperiode” betyder den tidsperiode, der begynder på Ikrafttrædelsesdatoen for Aftalen og slutter ved Aftaleperiodens udløb, som er angivet på underskriftssiden eller ordreformularen og regnes fra den første idriftsættelsesdato for Service.

31.4. “Kunde Site” betyder ethvert selskab, datterselskab, afdeling eller enhed med direkte juridisk ejertilknytning til Kunden og som kommer med en bestilling under Aftalen.

31.5. ”CPE” (Kunde placeret udstyr) betyder udstyr og beslægtet hardware, software eller firmware, som ejes af FIFO Network ApS, og som stilles til rådighed af FIFO Network ApS for Kunden eller for en Kunde Site i overensstemmelse med det relevante servicebilag.

31.6. “Services” betyder, i fællesskab eller individuelt, de Services, herunder beslægtet CPE, hvis det er relevant, der leveres af FIFO Network ApS i overensstemmelse med Bestillingerne.

31.7. “Ikrafttrædelsesdato” betyder den dato, hvorpå Parterne har underskrevet Aftalen. Hvis Parterne har underskrevet Aftalen på forskellige datoer, vil den seneste dato blive betragtet som Ikrafttrædelsesdatoen for Aftalen. Hvis idriftsættelsesdatoen for Service finder sted efter ikrafttrædelsesdatoen for Aftalen, vil idriftsættelsesdatoen for Service blive betragtet som ikrafttrædelsesdatoen for Aftalen.

31.8. “Idriftsættelsesdato for Service” betyder for hver Bestilling den dato, hvorpå den tilhørende Service bliver stillet til rådighed til Kundens eller den relevante Kunde Site samt, hvis en Bestilling dækker forskellige geografiske steder, den første dato, hvorpå den tilhørende Service kan tages i brug på et Kunde Site.

32. FIFO Network ApS’s ansvar:
 
32.1. FIFO Network ApS er underlagt betingelserne i Aftalen og skal levere alle Services med rimelig dygtighed og agtpågivenhed i overensstemmelse med de(n) tilhørende Bestilling(er).

32.2. Kunden anerkender, at leveringen af telekommunikationsservices afhænger af, hvorvidt disse Services kan fungere sammen med services og produkter fra tredjepart, som Kunden benytter. FIFO Network ApS garanterer ikke for, at disse Services fungerer sammen med nogen service eller noget produkt fra tredjepart.

32.3. FIFO Network ApS påtager sig at levere disse Services i overensstemmelse med alle gældende love, bestemmelser, pålæg og licenser, som gælder for leveringen af disse Services.

32.4. FIFO Network ApS forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer for disse Services. Kunden vil blive konsulteret vedrørende sådanne ændringer mindst tredive (30) dage før sådanne ændringer. FIFO Network ApS kan frit implementere en sådan ændring, forudsat at den ikke påvirker prisen eller kvaliteten af denne/disse Service(s).

33. Kundens ansvar
 
33.1. Kunden må ikke misbruge disse Services eller benytte dem på en uautoriseret eller ulovlig måde, og Kunden må ej heller hjælpe andre med det eller tillade andre at gøre det. Såfremt Kunden eller personer ansat hos eller på anden måde direkte tilknyttet Kunden misbruger disse Services eller benytter dem på en uautoriseret eller ulovlig måde, har FIFO Network ApS ret til at standse deres funktion og/eller opsige Aftalen eller, hvis det ønskes, de(n) relevante Service(s), uden forpligtelser overfor Kunden. Misbrug samt uautoriseret eller ulovlig brug omfatter, men er ikke begrænset til følgende:

At skaffe eller forsøge at skaffe disse Services med den hensigt at undlade at betale
Adgang til, ændring eller ødelæggelse af enhver form for information tilhørende andre kunder på nogen måde
Indgriben i andre kunders eller autoriserede brugeres brug af disse Services
Enhver brug eller handling, som udgør en overtrædelse af enhver gældende lov, bestemmelse, pålæg eller licens

33.2. Kunden må ikke ændre, justere eller reparere disse services eller nogen dele heraf. Såfremt Kunden foretager ændringer, justeringer eller reparationer, undsiges FIFO Network ApS fra ethvert ansvar, herunder forpligtelserne vedrørende garanti og skadesløsholdelse.

33.3. Kunden erklærer og garanterer, at alle Kunde Sites overholder alle betingelser i Aftalen.

34. Aftaleperiode

34.1 Aftalen træder i kraft fra ikrafttrædelsesdatoen og er uopsigelig i gennem hele aftaleperioden. Med mindre andet er skriftligt aftalt, dækker aftaleperioden som minimum en periode på 12 måneder fra idriftsættelsestidspunktet. Aftalen fortsætter automatisk efter en aftaleperiodes udløb og kan herefter, til enhver tid, opsiges af begge Parter med mindst seks (6) måneders forudgående skriftlig varsel til udløbet af et kalender kvartal dvs. til udløb per den 31. marts, 30. juni, 30.september eller 31. december.

34.2 Aftaleperioden gælder fra kontraktunderskrivelsesdatoen og frem til 12 måneder efter idriftsættelsesdatoen medmindre andet er aftalt og fremgår specifikt af bestillingen. Service leverancen vil, såfremt aftalen ikke er opsagt, automatisk fortsætte efter endt aftaleperiode og servicen vil blive leveret jf. betingelserne i denne Aftale. Hvis en bestilling fortsat leveret ud over aftaleperioden, erklærer Parterne sig enige i, at:

(i) leveringen af denne Service under en sådan bestilling fortsætter indtil aftalen opsiges skriftlig af en af parterne jf. opsigelsesvilkårene i 34.1 og
(ii) at betingelserne i aftalen vil fortsætte med at være bindende for Parterne i forhold til denne Service.

34.3 Begge Parter har ret til at opsige Aftalen eller en eller flere bestillinger, i tilfælde af væsentlig misligholdelse af den anden part, hvis:

34.3.1 Den ikke-misligholdende part giver den misligholdende part mindst tredive (30) dages forudgående skriftlig varsel om den påståede væsentlige misligholdelse og om afgiverens hensigt at opsige, eller syv (7) dages forudgående skriftlig varsel i tilfælde af, at der ikke betales skyldigt beløb herunder;

34.3.2 Den misligholdende part, i tilfælde af væsentlig misligholdelse, som kan afhjælpes inden for den periode, der er angivet i punkt 34.3.1 ovenfor, ikke har afhjulpet den påståede væsentlige misligholdelse inden for denne periode; samt

34.4 Ved væsentlig misligholdelse i leveringen af en Service fra FIFO Network ApS, har Kunden kun ret til at opsige de(n) Bestilling(er), som hører til de(n) Service(s), der er påvirket af den væsentlige misligholdelse.

34.5 Med hensyn til punkt 34.3 består “væsentlig misligholdelse” af enhver af de følgende:

34.5.1 En parts misligbrud på nogle af de væsentlige betingelser herfor, herunder manglende evne til at betale skyldige beløb;

34.5.2 Insolvens, konkurs, betalingsstandsning eller opløsning eller anden lignende retsforfølgning, som indledes af eller mod en part eller nogen af dennes aktiver, … eller

34.5.3 Hvis en part gennemfører en akkordordning til fordel for kreditorer eller overførsler eller overdragelse af lignende art (det er underforstået, at hvis en tredjeparts finansieringsaftale bliver underskrevet vil det ikke gælde som en misligholdelseshandling herunder).

34.6 Hvis Kunden annullerer en eller flere bestillinger, helt eller delvist, eller disse bestillinger på anden vis opsiges, uden at FIFO Network ApS har begået fejl, er Kunden forpligtet til at betale et beløb til FIFO Network ApS i erstatning, der repræsenterer et oprigtigt skøn over de tab, som FIFO Network ApS vil lide i sådanne sager, hvilket udgør følgende beløb:

34.6.1 Hvis en sådan annullering sker før idriftsættelsesdatoen for Service for bestillingen, udgør det summen af de månedlige rater for denne bestilling, som skulle betales gennem de første tolv (12) måneder af aftaleperioden; eller

34.6.2 Hvis en sådan annullering sker efter idriftsættelsesdatoen for Service for bestillingen, udgør det summen af (i) alle de månedlige rater, i relevante tilfælde, som skulle betales for denne bestilling gennem den resterende del af det første år af aftaleperioden efter annulleringsdatoen, plus (ii) halvfjerds procent (70%) af summen af de månedlige rater, som skulle have været betalt gennem den resterende del af den daværende aftaleperiode efter det første år fra idriftsættelsesdatoen for Service.

34.6.3 Hvis Aftalen eller en bestilling udløber eller ophører af en hvilken som helst grund, helt eller delvist, skal det foregå uden at tage forbehold for nogen parts rettigheder over for den anden, som er tilfaldet eller går forud for en sådan opsigelse.

35. Betaling

35.1. Kunden skal betale de rater for hver Service, som fremgår af de(n) tilsvarende bestilling(er). Faktura(erne) skal udsendes og betaling skal foretages i den valuta, der er angivet i bestillingen/bestillingerne.

35.2. De rater, der anføres i Aftalen, er nettobeløb og omfatter ikke gældende skatter, herunder, men ikke begrænset til, skatter ved salg, brug eller moms. Kunden skal dække enhver skat for FIFO Network ApS, undtagen hvis FIFO Network ApS er nødt til at betale eventuel skat indledningsvis. I så fald skal en sådan skat lægges til rater under Aftalen der skal betales af Kunden og føjes til de tilsvarende fakturaer. Begge Parter bærer ansvaret for enhver skatteudgift for eller målt ud fra deres nettoindkomst.

35.3. FIFO Network ApS udsteder den første faktura umiddelbart efter idriftsættelsesdatoen for den pågældende bestilling. I det tilfælde Kunden, uanset hvilken grund, ikke tager Servicen i brug på den aftalte Idriftsættelsesdato har FIFO Network ApS fortsat ret til at fakturere Kunden og Kunden har pligt til at betale FIFO Network ApS.

35.4. Alle oprettelses-, installations-, løbende- og serviceafgifter per idriftsættelsesdatoen og til starten på det første kvartal skal betales sammen med det første fulde kvartals forudbetaling. Månedlige serviceafgifter faktureres forud hvert kvartal og med betalingsfrist den 1. januar, den 1. april, den 1. juli og den 1. oktober.

35.5. Såfremt Kunden har indvendinger i forhold til en faktura, skal Kunden indenfor 14 dage fra modtagelse af fakturaen, fremsende en skriftlig indvending, med beskrivelse af indvendingen.

35.6. Såfremt der ikke er kommet kommentarer fra Kunden inden for denne 14-dages periode, betragtes det som at Kunden har accepteret de beløb, der fremgår af fakturaen.

35.7. I tilfælde af mindre uoverensstemmelser vedr. en faktura eller et fakturabeløb, har kunden ikke ret til at tilbageholde betaling.

35.8. Alle skyldige beløb, som ikke betales rettidigt, inklusive beløb, som Kunden evt. har haft indvendinger over, og hvor det efterfølgende bestemmes, at beløbet skal betales, pålægges yderligere rente på to procent (2,0 %) pr. påbegyndt måned. Denne rente pålægges fra dagen efter den sidste rettidige betalingsdato og inklusiv den dag, hvorpå beløbet modtages af FIFO Network ApS. Rente skal betales, uanset hvad FIFO Network ApS ellers kræver af erstatning i forhold til Kundens manglende rettidige betaling.

35.9. Hvis Kunden undlader at betale rettidigt og stadig har gæld til FIFO Network ApS efter syv (7) dage efter at Kunden har modtaget en skriftlig meddelelse om denne gæld fra FIFO Network ApS, har FIFO Network ApS ret til at standse ydelsen af disse Services indtil den dato, hvorpå betalingen modtages af FIFO Network ApS.

35.10. Hvis FIFO Network ApS, på Kundens opfordring, fakturerer en Kunde Site direkte, har Kunden det fulde ansvar over for FIFO Network ApS for betalingen af alle faktura beløb herunder.

35.11. Kunden skal udlevere relevante finansielle oplysninger, som FIFO Network ApS til enhver tid måtte bede om, for at kunne fastsætte Kundens kreditværdighed. Alle finansielle oplysninger, der udleveres til FIFO Network ApS på opfordring fra FIFO Network ApS, bliver af FIFO Network ApS behandlet som fortrolige oplysninger i overensstemmelse med punkt 36 i Aftalen.

35.12. Hvis FIFO Network ApS på noget tidspunkt beslutter, at Kundens kreditværdighed ikke er tilfredsstillende, kan FIFO Network ApS kræve, at Kunden tilvejebringer en finansiel garanti i en form, der er acceptabel for FIFO Network ApS for at skulle fortsætte med at levere de relevante Services. Hvis Kunden undlader at tilvejebringe den anmodede finansielle garanti inden for tyve (20) dage efter en sådan forespørgsel, har FIFO Network ApS ret til at standse leveringen af de relevante Services indtil den dato, hvorpå denne finansielle garanti tilvejebringes til FIFO Network ApS.

36. Ejendomsrettigheder, beskyttelse af oplysninger, skadesløsholdelse

36.1. Generelt. Alle oplysninger af navnebeskyttet eller fortrolig beskaffenhed, som videregives af en part til den anden part i forbindelse med eller under Aftalen (herefter kaldt de “Fortrolige Oplysninger”) skal beskyttes og holdes fortrolig af modtageren. De Fortrolige Oplysninger må kun anvendes til formål, der vedrører Aftalen. Videregivelse af Fortrolige Oplysninger skal begrænses til modtagerens ansatte eller kontraktsparter efter behov ved opfyldelse af Aftalen, og kun med forudgående skriftligt samtykke fra afgiveren i de tilfælde, hvor modtagerens kontraktsparter med rimelighed af afgiveren kan betragtes som konkurrenter. Modtageren skal informere sine ansatte og kontraktsparter om de Fortrolige Oplysningers navnebeskyttede forhold. Hvis det ønskes af afgiveren, skal modtageren enten returnere alle Fortrolige Oplysninger og alle kopier heraf eller destruere disse oplysninger. Dette punkt 36 er fuldt gyldigt og gælder i en periode på tre (3) år efter denne aftale opsiges eller udløber.

36.2. Aftalens indhold. Indholdet og betydningen af Aftalen skal behandles som Fortrolige Oplysninger, dog såfremt en af Parterne er i forhandlinger med en tredjepart, som involverer enten et joint venture, fusion eller overtagelse, eller et salg af alle eller så godt som alle aktiver hos den part, som Aftalen vedrører, må denne part videregive betingelserne i Aftalen til en sådan tredjepart, hvis denne videregivelse sker efter udfærdigelsen af en korrekt udarbejdet hemmeligholdelseskontrakt.

36.3. Ophavsret. Begge parter erklærer sig villige til at respektere hinandens ophavsrettigheder i deres brochurer og andre materialer. Dog må begge parter i løbet af Aftalens løbetid gerne reproducere sådanne brochurer eller materialer til eget intern brug, så længe den reproducerende part har reproduceret den anden parts erklæring om ophavsrettigheder.

36.4. Varemærker. Der tildeles ingen rettigheder eller licenser gennem denne aftale med hensyn til produktnavne, servicemærker eller varemærker, som tilhører en af parterne. Begge parter er blevet gjort opmærksom på den anden parts rettigheder, adkomst og interesse i og for den anden parts varemærker og produktnavne. Begge Parter erklærer, at de ikke vil involvere sig i nogen aktivitet eller foretage nogen direkte eller indirekte handling, som udfordrer eller på anden vis svækker den anden parts rettigheder, adkomst og interesse heri. Ingen af Parterne må registrere eller anvende varemærker eller produktnavne, som er de samme eller kan forvirre pga. stor lighed med den anden parts varemærker og produktnavne. De forpligtelser, der er indeholdt i dette punkt 36.4, gælder også efter Aftalens udløb.

36.5. Skadesløsholdelse for patenter og ophavsrettigheder. Hvis det skriftligt meddeles, at en handling ifølge Kunden fører til en påstand om, at en Service eller nogen del heraf krænker et patent, en ophavsrettighed eller en anden immateriel ejendomsrettighed, vil FIFO Network ApS forsvare enhver sådan handling og dække alle udgifter herfor (herunder alle rimelige juridiske salærer), omkostninger og skader, som afslutningsvis bliver tildelt for disse handlinger og/eller udgør en afgørelse herfor, såfremt Kunden yder FIFO Network ApS rimelig assistance mht. at forsvare og/eller finde et forlig. FIFO Network ApS vil forsvare enhver handling og vil efter eget valg forhandle om et forlig eller et kompromis herfor. I tilfælde af, at der fremskaffes et retsligt forbud, enten midlertidigt eller permanent, mod Kunden og forbyder Kunden at anvende en Service eller en del heraf, vil FIFO Network ApS på baggrund af denne krænkelse:

Anvende alle erhvervsmæssigt rimelige ressourcer, på FIFO Network ApSs regning, til at sikre Kundens ret til at fortsætte med at bruge denne Service eller erstatte eller ændre denne Service, så den ikke længere krænker tredjeparts immaterielle ejendomsrettigheder; eller

Kun hvis FIFO Network ApS ikke kan nå frem til den løsning, der er nævnt i afsnit (a) ovenfor, kan FIFO Network ApS anvise Kunden til at ophøre med at bruge den relevante service og/eller sende CPE tilbage til FIFO Network ApS på FIFO Network ApSs regning, hvilket betyder, at den relevante bestilling automatisk bliver opsagt.

36.6. Begrænsning. FIFO Network ApS har ingen forpligtelse til at forsvare Kunden eller betale omkostninger, skadeserstatning eller advokatsalærer for krav, der er baseret på:

Brugen af denne Service eller af en del heraf ud over den nuværende uændrede Service, der er leveret af FIFO Network ApS, såfremt en sådan krænkelse kunne have været undgået ved at bruge den nuværende uændrede Service, der er leveret af FIFO Network ApS.

Kombinationen, driften eller brugen af en Service eller en del heraf sammen med Services, udstyr eller software, der ikke leveres af FIFO Network ApS, hvis en sådan krænkelse kunne have været undgået ved ikke at kombinere, drive eller bruge denne Service eller nogen del heraf sammen med andre services, udstyr eller software, der ikke leveres af FIFO Network ApS eller brugen af en Service eller en del heraf med andet udstyr end det, som er korrekt skriftligt autoriseret af FIFO Network ApS.

37. CPE

37.1. Hvis FIFO Network ApS leverer CPE til Kunden i overensstemmelse med et eller flere servicebilag, leverer FIFO Network ApS de tekniske specifikationer til ethvert kundeinstallationssted, hvor der skal installeres CPE. Kunden er ansvarlig for levering af el/strøm til CPE, og Kunden skal overholde alle specifikationer og skal forud for installationen af CPE tilvejebringe alle juridiske eller administrative tilladelser, der er nødvendige for at foretage denne installation. Kunden skal give FIFO Network ApS adgang til de installationssteder, hvor CPE skal eller er installeret, så det kan installeres, inspiceres, vedligeholdes og afinstalleres.

37.2. Parterne er enige om, at:

Alle adkomster og ejerskaber af CPE med tilhørende installation tilhører FIFO Network ApS, uanset om CPE delvist eller helt integreres i eller forbindes med Kundens eller Kunde Sitens ejendom, og alle adkomster og ejerskaber af kundeejet udstyr, der anvendes sammen med disse Services, til hver en tid tilhører Kunden.

37.3. Når Kunden anvender Services indeholdende programmering eller software, giver FIFO Network ApS Kunden en ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overføres, til at anvende denne programmering eller software med det ene formål at give Kunden mulighed for at anvende sådanne Services.

37.4. Kunden er blevet gjort opmærksom på, at CPE og lignende udstyr er værdifuld immateriel ejendom tilhørende FIFO Network ApS og/eller dennes leverandører. Derfor er Kunden indforstået med at gøre sit bedste for at beskytte og opbevare CPE, software og dokumentation på sikre steder med begrænset adgang og brug, som ikke er mindre stringent end de, der anvendes af Kunden til at beskytte dennes egne lignende værdifulde oplysninger.

37.5. Kunden erklærer, at denne ikke vil slukke, reparere, ændre eller tilføje nye komponenter eller forbindelser til CPE uden forudgående skriftlig tilladelse fra FIFO Network ApS.

37.6. I tilfælde af, at CPE er beskadiget, helt eller delvist, eller på anden vis påvirket af Kunden, er Kunden forpligtet til at informere FIFO Network ApS om disse skader inden for to (2) dage efter deres opståen. Hvis det ikke er muligt at reparere denne CPE, erklærer Kunden sig villig til at betale for den værdi, denne CPE repræsenterer ifølge de daværende priser. Hvis denne CPE kan repareres, vil FIFO Network ApS reparere denne CPE, og Kunden erklærer sig villig til at betale for den værdi, disse reparationer repræsenterer inden for tredive (30) dage fra faktureringsdatoen.

37.7. Kunden skal have tegnet forsikring og har det fulde ansvar for den eller de CPE(ere), som er installeret på Kundens Sites, og Kunden skal udvise passende forsigtighed ved brugen af denne CPE. Kunden holdes erstatningspligtig for ethvert tab og enhver skade på CPE, som går ud over normalt slid. I tilfælde af, at den relevante Service opsiges af en eller anden årsag, skal denne CPE returneres til FIFO Network ApS i samme stand, som den blev modtaget i, bortset fra normalt slid.

38. Ansvar, Ansvarsbegrænsning

38.1. Parterne fraskriver sig indirekte tab og følgeskader, herunder tab af data eller tabt omsætning eller fortjeneste, også selvom denne part er blevet informeret om muligheden for et sådant tab. Begge Parters ansvar mht. kontrakten, skadevoldende handling eller andet, herunder ethvert ansvar for nogen form for forsømmelighed, der opstår af eller i forbindelse med udførelsen af den pågældende parts forpligtelser under Aftalen, vil være begrænset til direkte skadeserstatning.

38.2. FIFO Network ApS kan ikke holdes ansvarlig for nogen handling eller udeladelse på vegne af en anden identitet (med undtagelse af samarbejdspartnere eller underkontrahenter til FIFO Network ApS), som leverer udstyr eller anlæg til Kunden, Kunde Siteer eller til Kundens kunder, og FIFO Network ApS kan ligeledes ikke holdes ansvarlig for nogen skadeserstatning eller noget tab som følge af fejl eller forsømmelighed hos Kunden, en Kunde Site eller Kundens kunder i forbindelse med disse Services.

38.3. I alle situationer, som involverer ydelse eller ikke-ydelse af en Service, er Kundens eneste retsmiddel, reparation, erstatning eller annullering af denne Service. For alle andre krav er Kundens eventuelle erstatningsansvar begrænset til de forhold, der rent faktisk kan tilskrives FIFO Network ApS. FIFO Network ApSs erstatningsansvar over for Kunden af en hvilken som helst grund, og uanset hvilken type handling, uanset om det angår kontrakten eller skadevoldende handling, herunder forsømmelighed, er begrænset, for hver begivenhed eller hver række af beslægtede begivenheder, til det laveste af enten (i) 100.000 kr. og (ii) det samlede beløb Kunden har betalt for den Service, som har forårsaget skaden i en periode på tolv (12) måneder forud for den dato, hvorpå skaden opstod. Det førnævnte begrænsede ansvar gælder ikke for betalingen af de omkostninger og skadeserstatning, der nævnes i punkt 36.4. (Skadesløsholdelse for patenter og ophavsrettigheder) eller for krav vedrørende dødsfald eller personskade, der udelukkende skyldes forsømmelighed af FIFO Network ApS.

38.4. FIFO Network ApS kan ikke holdes ansvarlig i nogen kontrakt, skadevoldende handling eller på anden vis for noget krav vedrørende uautoriseret adgang til Kundens eller en Kunde Sites overførselsfaciliteter eller -udstyr, eller for uautoriseret adgang til eller ændring, tyveri eller ødelæggelse af Kundens eller en Kunde Sites datafil, programmer, arbejdsgang eller oplysninger ved en tilfældighed eller via bedrageriske metoder eller udstyr, eller anden metode, undtagen i den udstrækning at det sker som følge af grov uagtsomhed fra FIFO Network ApSs side.

38.5. Kunden skal i overensstemmelse med dette punkt 38, friholde, forsvare og holde FIFO Network ApS skadesløs for og mod alt ansvar, omkostninger, skadeserstatning og udgifter (herunder rimelige juridiske udgifter), som opstår som følge af Kunden og alle Kunde Sites (herunder deres ansatte, fuldmægtige og uafhængige kontraktsparter) handlinger herunder, men ikke begrænset til, brud på enhver bestemmelse i Aftalen, skadeserstatning på Services eller enhver uautoriseret eller ulovlig handling herfor.

39. Force majeure

39.1. Ingen af parterne kan holdes ansvarlige for forsinkelser i deres ydelser eller deres manglende evne til at levere ydelser herunder, med undtagelse af forpligtelsen til at betale rettidigt, pga. årsager, der ligger uden for deres kontrol, herunder, men ikke begrænset til, ekstreme vejrforhold, lynnedslag, brand, oversvømmelse, kraftig overisning, orkan eller andre lignede naturkatastrofer; regeringsbeslutninger, nationale alarmsituationer, oprørstilstande, terrorhandlinger, gadekampe, krige og faglige konflikter. Hvis en eller flere af de førnævnte begivenheder finder sted, skal den part, der ikke er i stand til at opfylde ydelserne til anden part, meddele dette til den anden part, og den part, der ikke er i stand til at levere ydelsen, har lov til at levere ydelsen med forsinkelse svarende til den tid, hændelsen varer. Hvis en eller flere af de førnævnte hændelser standser ydelsen af en Service, bliver den daværende Aftaleperiode for den tilsvarende Bestilling forlænget, svarende til en periode, der mindst svarer til standsningen. Hvis standsning af forpligtelser pga. force majeure overstiger en periode på tres (60) dage i træk, har begge Parter hver især ret til at opsige den berørte Service ved at sende et anbefalet brev med godkendt kvittering fra den anden part uden skadesløsholdelse.

40. Meddelelser

40.1. Alle meddelelser, der kræves eller tillades herunder, skal være udformet skriftligt og betragtes som videregivet, når de afleveres (i) personligt, (ii) via anbefalet post, med betalt porto og krav om modtagelseskvittering, (iii) via fax, overførsel (bekræfter det samme via normal post) eller (iv) e-mail (bekræfter det samme via normal post), adresseret til de personer, hvis navn og adresse fremgår af underskriftssiden ovenfor, og i FIFO Network ApSs tilfælde med en kopi til:

FIFO Network ApS
Toldbodgade 51
1253 København K
Danmark
Tlf.: +45 70 27 33 33
 
41. Overdragelse

41.1. Aftalen og alle rettigheder og forpligtelser herunder, med undtagelse af retten til at modtage betaling, er personlige for Parterne heri og må ikke tildeles helt eller delvist til andre af nogen af Parterne uden forudgående skriftlig godkendelse fra den anden part, hvis godkendelse ikke må være urimeligt forsinket eller tilbageholdt. FIFO Network ApS har dog ret til at overdrage Aftalen i forbindelse med en fusion eller omstrukturering eller et salg af alle eller dele af sine aktiver, som Aftalen omfatter. Derudover har begge Parter ret til at overdrage Aftalen til enhver entitet, som kontrollerer, kontrolleres eller er under fælles kontrol af en sådan entitet uden den anden parts forudgående samtykke, såfremt overdrageren vedkender sig sit ansvar for at opfylde sine forpligtelser herunder.

42. Diverse

42.1. Parternes status. Aftalen har ikke til hensigt at skabe og skal heller ikke senere tolkes med henblik på at udgøre et joint venture, forening, partnerskab, franchise eller en anden form for forretningsfællesskab. Ingen af parterne tildeles og afstår fra at tildele sig selv nogen rettighed, magtbeføjelse eller autoritet til at overtage, oprette eller påløbe udgifter, ansvar eller nogen forpligtelse på vegne af den anden part, medmindre det udtrykkeligt fremgår af Aftalen.

42.2. Ugyldighed. Hvis nogen bestemmelse i Aftalen af hvilken som helst grund erklæres ugyldig, vil denne beslutning ikke have nogen indflydelse på de resterende dele, som stadig har samme effekt og gyldighed som hvis Aftalen var blevet underskrevet med udeladelse af den ugyldige bestemmelse.

42.3. Tredjeparts begunstigede. Intet i Aftalen skal tolkes således, at det giver nogen som helst rettigheder eller fordele til nogen anden person eller anden juridisk identitet, som ikke udgør en part under Aftalen, undtagen hvis det udtrykkeligt fremgår heri.

42.4. Ikke-fraskrivelse. Parternes undladelse af at kræve opfyldelse af Aftalens vilkår eller begge Parters fraskrivelse af en misligholdelse under Aftalen hindrer ikke en efterfølgende håndhævelse af dette vilkår og skal heller ikke opfattes som en fraskrivelse af en efterfølgende misligholdelse.

42.5. Ændring af Aftalen. Denne aftale må ikke ændres, suppleres, udbygges eller misligholdes, herunder fraskrivelse, medmindre det sker efter underskrift og levering af en skriftlig aftale, som er underskrevet af en bemyndiget repræsentant fra begge Parter.

42.6. Presseomtale. Medmindre det kræves fra lovens side eller er anført andetsteds i Aftalen, må ingen af Parterne uden forudgående skriftlig godkendelse fra den anden part, som ikke må tilbageholdes unødigt (a) udsende en nyhedsmeddelelse, offentlig erklæring, benægtelse eller bekræftelse af Aftalen eller dens indhold; eller (b) på nogen måde reklamere med eller offentliggøre det faktum, at Parterne har indgået kontrakt herunder.

42.7. Gældende lov - løsning af tvister: Dansk ret finder anvendelse. Begge parter underlægger sig herved værneting ved Sø- og Handelsretten i København.

42.8. Prioriteter: De bilag, der er nævnt på underskriftssiden i Aftalen, skal opfattes i forbindelse med disse generelle forretningsbetingelser. Hvis der findes bestemmelser, der ligner hinanden i både bilagene og de generelle forretningsbetingelser, skal de opfattes som et supplement til hinanden. I tilfælde af en konflikt mellem de generelle forretningsbetingelser og et bilag vil de generelle forretningsbetingelser danne præcedens.

42.9. Hele Aftalen: Aftalen, som omfatter underskriftssiden, disse generelle forretningsbetingelser samt bilagene, der nævnes på underskriftssiden (herunder eventuelle Bestillinger efter Idriftsættelsesdatoen) udgør hele Aftalen mellem Parterne i forhold til Aftalens indhold, og fra Ikrafttrædelsesdatoen tilsidesætter den alle tidligere aftaler, forhandlinger, erklæringer og forslag, skriftlige såvel som mundtlige, i forhold til Aftalens indhold. Ingen af Parterne er bundet af eller ansvarlig for den anden part mht. nogen form for erklæring, løfte eller fremstilling fremsat af nogen fuldmægtig eller person, som er ansat af den anden part og ikke er omfattet af Aftalen.